Στοιχεία επικοινωνίας

ANGLE IKE

Ποντοηρακλείας 2, Αθήνα, 115 27

Τ: +30 210 7783860

email: info@angle.gr

Εταιρικές πληροφορίες

Επωνυμία: ANGLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ANGLE IKE 

Έδρα/Διεύθυνση: Ποντοηρακλείας 2, Αθήνα, 11527

ΑΦΜ: 800852689

ΓΕΜΗ: 143021201000

Εταιρικό κεφάλαιο: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €), αποτελούμενο μόνο από κεφαλαιακές εισφορές

Εταίροι: (1) Άγγελος Μπαρμπαλιός του Ευθυμίου, κάτοικος Αθηνών 

(2) Ευγενία Μπαρμπαλιού σύζυγος Ευθυμίου Μπαρμπαλιού, κάτοικος Αθηνών 

Διαχειριστής: Άγγελος Μπαρμπαλιός του Ευθυμίου

Contact details

ANGLE PC

2 Pontoirakleias str., Athens, 115 27

Τ: +30 210 7783860

email: info@angle.gr

Company Information​

Trade name: ANGLE PRIVATE COMPANY

Distinctive title: ANGLE IKE 

Registered offices/Address: 2 Pontoirakleias str., Athens, 11527

Tax Registration Number: 800852689

General Trade Registration No: 143021201000

Capital: Ten Thousand Euros (10.000,00 €), consisting only by

capital contributions of the members

Members: (1) Aggelos Barmpalios, son of Efthymios, resident of Athens 

(2) Evgenia Barbaliou,spouse of Efthymios Barbalios, resident of Athens 

Administrator: Aggelos Barmpalios, son of Efthymios